Regulamin Serwisu zakupowego Zumbi Club

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)
 2. Regulamin udostępniany za pośrednictwem serwisu. Należy zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. Regulamin dostępny jest w formacie PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Serwis zakupowy – zumbiclub.pl, działający pod adresem https//:zumbiclub.pl prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000578713.
 5. Kontakt z serwisem – za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@zumbiclub.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi Club, PL 34-745 Spytkowice, Spytkowice 394B.
 6. Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie zawiera umowę z Zumbi Club o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony, którą może w każdej chwili rozwiązać na zasadach określonych w regulaminie. Zakupy towarów dostępnych w poszczególnych kampaniach odbywają się na zasadzie zawarcia umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty, od której można odstąpić na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Serwis zobowiązuje się do dostarczenia użytkownikowi zakupionych towarów w terminach określonych w warunkach kampanii sprzedażowej, wolnych od wad. Serwis odpowiada za wady sprzedanych towarów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach i regulaminie

 

§ 2. Słownik Pojęć

 

 1. Serwis – serwis internetowy oparty na formule klubowej, dostępnej tylko dla zalogowanych użytkowników, który świadczy nieodpłatne usługi prowadzenia konta, oraz  newslettera, a także sprzedaje towary za pośrednictwem internetu w ramach poszczególnych kampanii sprzedażowych. Ilość dostępnych towarów, czas trwania oferty i czas dostawy produktu podawane są odrębnie dla każdej kampanii. Serwis prowadzony jest przez firmę Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice i działa pod adresem zumbiclub.pl, przyjmując marketingową nazwę „Zumbi Club”, używaną wymiennie z „serwis” i „zumbiclub.pl”.
 2. Rejestracja – utworzenie konta w serwisie
 3. Karta podarunkowa – bon towarowy sprzedawany w postaci karty, uprawniający posiadacza do nabycia towarów w serwisie
 4. Bon rabatowy – rabat kwotowy lub procentowy zapisywany w koncie użytkownika i przyznawany użytkownikowi w wyniku wykonania określonych czynności lub w ramach prowadzonej akcji promocyjnej.
 5. Kampania Sprzedażowa – ograniczony z góry czas, w którym Zumbi Club przedstawia w serwisie, tylko zalogowanym użytkownikom informacje dotyczące poszczególnych towarów, w zakresie których po złożeniu przez użytkownika oferty, przyjętej następnie przez Zumbi Club, może zostać zawarta umowa sprzedaży
 6. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce
 7. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez użytkownika formę dostawy
 8. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z zm.)
 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w serwisie.
 10. Konsument – osoba w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego;
 11. Konsultant – osoba obsługująca użytkownika, porozumiewająca się z konsumentem mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub pisemnie
 12. PDF – format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF
 13. Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez użytkownika w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie
 14. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez użytkownika z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line
 15. Treść Cyfrowa – treść w rozumieniu art 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827)
 16. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 z zm.)

 

§ 3. Członkostwo w Serwisie

 

 1. Kampanie sprzedażowe, dostępne są wyłącznie dla użytkowników serwisu
 2. Założenie i korzystanie z konta Użytkownika jest bezpłatne i może zostać w każdej chwili odwołane przez użytkownika. Członkostwo w serwisie nie wiąże się dla użytkownika z obowiązkiem poniesienia jakichkolwiek kosztów
 3. Jednemu użytkownikowi przysługuje tylko jedno konto
 4. Oświadczenie użytkownika o rezygnacji z członkostwa w serwisie, stanowi wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, należy przesłać drogą elektroniczną na adres email: info@zumbiclub.pl. Umowę rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Zumbi Club rezygnacji, z wyjątkiem użytkowników, których zamówienia są w trakcie realizacji. W takim przypadku umowę rozwiązuje się 30 dnia od daty doręczenia ostatniego zamówionego produktu
 5. Dostęp użytkownika do serwisu, jest bezpośredni i chroniony hasłem

 

§ 4. Korzystanie z serwisu

 

 1. Użytkownik podczas rejestracji poproszony zostanie o podanie danych osobowych.
 2. Podczas rejestracji, użytkownik poprzez zaznaczenie akceptuje regulamin serwisu w tym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, politykę prywatności Zumbi Club i wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter).
 3. Użytkownik rejestrujący się za pomocą Google lub Facebook udostępnia serwisowi swoje Imię, Nazwisko i adres email i tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych (newsletter)
 4. Hasło nadane w serwisie, należy chronić i nie udostępniać osobą trzecim
 5. Użytkowanie serwisu może odbywać się tylko i wyłącznie na warunkach zawartych w regulaminie korzystania z serwisu.
 6. Dostępny po zalogowaniu, panel „Moje konto” służy do podglądu bieżących i historycznych zamówień i zwrotów. Użytkownik może również zarządzać indywidualnymi ustawieniami, swoimi danymi i subskrypcją newslletera.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do ostrzeżenia użytkowników, nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o możliwości wypowiedzenia członkostwa oraz zmianie lub usunięciu przekazywanych przez nich danych, o ile zostanie naruszona którakolwiek z regulacji regulaminu. Jeśli użytkownik, nie będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, dokonuje rażącej ilości zwrotów towarów w stosunku do ilości towarów zatrzymanych, serwis ma prawo do rozwiązania umowy z takim użytkownikiem, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego stwierdzonych naruszeń.

 

§ 5. Zamówienia

 

 1. Zumbi Club prowadzi sprzedaż towarów usług za pośrednictwem strony internetowej https://zumbiclub.pl
 2. Zamówienia od użytkowników przyjmowane są poprzez stronę internetową zumbiclub.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik, odpowiednich wymagań technicznych.
 3. Zamówienia złożone w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą w najbliższym następującym po nich dniu roboczym.
 4. Aby dokonać zakupu niezbędne jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na stronie zumbiclub.pl oraz konta poczty elektronicznej. Należy uruchomić zumbiclub.pl i wypełnić formularz, w tym podać adres email, dane osobowe i numer telefonu. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Użytkownik, przesyłając do Zumbi Club zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług z Zumbi Club. Każda płatność zrealizowana przez użytkownika – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez użytkownika zamówienia, serwis przesyła do użytkownika specyfikację dokonanego przez użytkownika zamówienia na podany przez użytkownika adres e–mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez użytkownika adres e–mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Zumbi Club dostępności towarów u dostawców serwisu lub w magazynie.
 6. W celu złożenia zamówienia klient zobowiązany jest do:
 1. wyboru towarów lub usług,
 2. wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
 3. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w serwisie.
 4. dokonania płatności za towary i usługi wraz z podatkiem VAT
 5. Potwierdzenie zamówienia następuje po jego złożeniu w formie wiadomości e-mail wysyłanej do użytkownika lub/i udostępnieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”. Potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, następuje w formie wiadomości e-mail po otrzymaniu płatności za towar bądź usługę lub udostępnienieniu odpowiedniego statusu w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i Zwroty”. Z tą chwilą, umowa sprzedaży pomiędzy serwisem, a użytkownikiem, uważana jest za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Zumbi Club zawiadomi o tym fakcie użytkownika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e–mail wskazany przez użytkownika w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez użytkownika za zamówienie, o którym mowa powyżej, serwis zwróci wpłacone pieniądze na środek płatniczy, który został użyty do zapłaty za zamówienie
 7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 4 powyżej, użytkownik zostanie poinformowany i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacjih) częściowa realizacja – realizacja zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
 8. anulowanie zamówienia – anulowanie zamówienia, możliwe jest do momentu w którym zamówienie nie zostało spakowane i przygotowanie do wysłania, o czym użytkownik informowany jest za pośrednictwem wiadomości email, wysyłanej na podany przez użytkownika adres e–mail. Status widoczny jest w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”
 9. w przypadku braku zapłaty za zamówiony towar w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowan
 1. Sprzedażą objęta jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.
 2. Zamówienia w opcji „Custom” objęte są odrębnym regulaminem, dostępnym na stronie internetowej zumbiclub.pl/warunki-zakupów
 3. Użytkownik może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status i stan zamówienia określony jest w ostatnim mailu przesłanym przez zumbiclub.pl do użytkownika, a także udostępniony w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty”. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z serwisem mailowo na adres: info@zumbiclub.pl lub kontakt po naciśnięciu przycisku „Zapytaj o zamówienie” znajdującego się w szczegółach każdego zamówienia w zakładce „Zamówienia i zwroty” w panelu „Moje konto”
 4. Modyfikacje dotyczące: adresu użytkownika, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem funkcjonalności panelu „Moje Konto”, zakładki „Zamówienia i zwroty” lub mailowo na adres info@zumbiclub.pl

 

§ 6. Ceny towarów

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej serwisu:
 • są cenami brutto i podawane są w złotówkach
 • zawierają podatek VAT, obowiązujący na terenie RP
 • koszty dostawy doliczane są do zamówienia przez system, na podstawie wagi lub wielkości produktu
 • serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie promocji lub wyprzedaży
 • Zumbi Club zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w dowolnym momencie
 • promocje w serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej
 • koszty dostawy ponosi użytkownik. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Informacje o kosztach dostawy dostępne są w sklepie internetowym.

§ 7. Realizacja zamówienia

 

 1. Serwis zobowiązuje się dostarczyć użytkownikowi zakupiony towar w terminach podanych w warunkach danej kampanii sprzedażowej. Termin ten jest wiążący dla obu stron umowy.
 2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez użytkownika, potwierdzonego  przez serwis wiążącym potwierdzeniem zawartym w mailu, lub w panelu „Moje konto”, zakładce Zamówienia i zwroty” pod warunkiem otrzymania przez Zumbi Club zapłaty za zamówiony towar do momentu przekazania zamówienia z Zumbi Club do przewoźnika realizującego dostawę, gdzie uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest zależny od rodzaju kampanii sprzedażowej. Za każdym razem podany jest indywidualnie dla kampanii w formie opisanego zakresu: tj.: „dostawa Twojego produktu nastąpi w terminie od.. – do…” Czas przygotowania zamówienia, nie przekracza 30 dni, poza zamówieniami „Custom” i „Pre-order” dla których czasy przygotowania zamówienia ustalane są indywidualnie. Termin dostawy, każdorazowo podany jest na stronie produktu.
 4. Przewidywany czas pozostający do wysłania zamówienia określony jest w widoku produktu, a także w panelu „Moje Konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia.
 5. Zamówione towary o różnym czasie realizacji, wysyłane są po skompletowaniu całego zamówienia.  O aktualnym statusie zamówienia użytkownik informowany jest za pomocą wiadomości e-mail lub statusem w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach zamówienia. Termin skompletowania zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 6. Towary są dostarczone tylko przez firmę kurierską.
 7. Ceny przesyłek podane są w sklepie internetowym. W przypadku wysyłki poza granicę UE koszty wysyłki mogą zostać ustalone indywidualnie. Użytkownik po złożeniu zamówienia musi niezwłocznie skontaktować się z Zumbi Club w celu ustalenia wyżej wymienionych kosztów.
 8. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem użytkownika złożonym na liście przewozowym, lub jego elektronicznym zamiennikiem, np.: kodem QR, kodem cyfrowym składanym na terminalu elektronicznym kuriera lub panelu elektronicznym paczkomatu. Z chwilą pokwitowania na użytkownika przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi serwisowi rozpatrzenie reklamacji.

 

§ 8. Płatności

 

Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności

 1. Płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia – dotyczy tylko terytorium Polski. Serwis zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości realizowania zamówień z możliwością zapłaty „przy odbiorze” w dowolnym momencie.
 2. Przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez serwis. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Zumbi Club potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Zumbi Club: SANTANDER BANK: 95 1090 1665 0000 0001 3158 7055

§ 9. Reklamacje

 

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu, użytkownik może zgłaszać mailowo na adres info@zumbiclub.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Zumbi Club, PL 34-745 Spytkowice, Spytkowice 394B
 2. W reklamacji użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu.
 3. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, użytkownik może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży u którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji u producenta lub za pośrednictwem strony internetowej serwisu zumbiclub.pl. Zumbi Cycles sp. z o.o. jest gwarantem tylko dla produktów własnych (oznaczonych logotypem „Zumbi” i „Zumbi Cycles” ) produkowanych przez spółkę i na zlecenie spółki. W przypadku pozostałych produktów sprzedawanych w serwisie zumbiclub.pl, właściciel serwisu nie jest gwarantem, a jedynie profesjonalnym pośrednikiem pomiędzy użytkownikiem, a producentem lub dystrybutorem, co nie wyłącza zapisów § 8 pkt. 4
 4. Serwis natomiast zobowiązany jest do wydania towaru bez wad i jest odpowiedzialny za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach prawa i niniejszym regulaminie. W przypadku stwierdzenia wady towaru, użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 180 dni od daty doręczenia towaru i 30 dni od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, użytkownik może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku użytkownik powinien odesłać towar na adres korespondencyjny serwisu: Zumbi Club 34-745 Spytkowice, Spytkowice 394B. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu wraz z kartą gwarancyjną plus opis reklamacji na formularzu reklamacyjnym zawartym w karcie gwarancyjnej lub znajdującym się na stronie zumbiclub.pl w zakładce „FAQ” Koszt wysyłki pokrywa użytkownik.
 5. Wszelkie zasady użytkowania towaru oraz polityki reklamacji producenta zostały określone w warunkach gwarancyjnych, załączonych do zakupionego towaru.
 6. Klub niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje użytkownika o dalszym postępowaniu.

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, użytkownik będący konsumentem, może odstąpić na piśmie lub za pośrednictwem formularza online od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki, z zastrzeżeniem, że towary do zwrotu należy dostarczyć do Zumbi Club w przeciągu 30 dni od daty odbioru zamówienia, zanim upłynie termin zwrotu, liczony na 30 dzień kalendarzowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy konsument może skorzystać z formularza odstąpienia dostępnego online w panelu „Moje konto”, zakładce „Zamówienia i zwroty” w szczegółach, po kliknięciu w przycisk „Zwróć zamówienie” i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie za pośrednictwem serwisu, oraz dokonać zwrotu towaru do Zumbi Club na adres: : Zumbi Club 34-745 Spytkowice, Spytkowice 394B.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Warunki specjalne – niektóre towary sprzedawane w Zumbi Club, ze względu na ich cechy szczególne, muszą spełniać następujące warunki, aby można było je zwrócić:
  • kąpielówki, kostiumy kąpielowe, nurkowe, surferskie: muszą posiadać naklejkę higieniczną
  • akcesoria: należy zwrócić w oryginalnym nie naruszonym opakowaniu
  • suplementy diety, odżywki, żywność sportową: należy zwrócić w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu
  • produkty z możliwością personalizacji „Custom” po dokonaniu personalizacji lub modyfikacji produktu na życzenie klienta przez producenta (zarówno za pośrednictwem Zumbi Club jak i po bezpośrednim kontakcie klienta z producentem) nie będzie można dokonać wymiany, ani zwrotu i ponadto nie będzie możliwości anulowania zakupu artykułów. Dotyczy to również produktów zakupionych w opcji „Pre-order”
 4. Klub dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w   § 10. Zwrot należności użytkownikom.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu, z wyjątkiem aktualnie obowiązujących promocji, dostępnych na stronie: zumbiclub.pl

 

§ 11. Zwrot należności

 

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Zumbi Club do zwrotu należności wpłaconych przez użytkownika na rzecz Zumbi Club, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli użytkownik dokonał płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową – zwrot należności następuje na środek płatniczy z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od serwisu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto użytkownika, o czym użytkownik zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią pisemną zgodą użytkownika i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Użytkownika. Dyspozycja przekazywana jest do serwisu za pośrednictwem maila info@zumbiclub.pl , albo w przypadku odstąpienia od umowy poprzez złożenia pisemnego oświadczenia i wskazania numer rachunku bankowego na formularzu zwrotu. Zumbi Club zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości użytkownika składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości użytkownika.
 3. Zumbi Club nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez użytkownika błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta, lub braku woli wskazania rachunku bankowego do zwrotu.

 

§ 12. Bony rabatowe

 

 1. Do bonów zalicza się:
 • bony premiowe od wartości zakupów poleconego użytkownika
 • bony powitalne za rejestrację w serwisie
 • bony indywidualnie przydzielane użytkownikom
 • bony okolicznościowe
 1. Bony rabatowe wydawane są na termin określony, o czym serwis informuje użytkownika przydzielając bon, natomiast przedłużenie ważności bonu nie jest możliwe.
 2. Bony rabatowe Zumbi Club przypisywane są indywidualnie dla użytkownika, a prawa do wykorzystania bonów rabatowych nie można przenosić na innych użytkowników.
 3. Bony mogą zostać wykorzystane na zakup towarów i nie obejmują kosztów wysyłki
 4. Bonów nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie są one oprocentowane
 5. Bony mogą posiadać ustaloną minimalną wartość zakupową dla towarów od której przysługuje prawo do realizacji bonu
 6. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość bonu, należy dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez Serwis
 7. Jeżeli wartość bonu jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowego bonu. Użycie bonu w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 8. Bony nie łączą się, a w ramach jednego zamówienia, użytkownik może wykorzystać tylko jeden bon
 9. Jeden bon można użyć tylko jeden raz
 10. W przypadku odstąpienia przez użytkownika od umowy sprzedaży z użyciem bonu, wartość bonu nie zostanie zwrócona, natomiast różnica wynikająca z ewentualnej dopłaty w formie pieniężnej zostanie zwrócona na środek płatniczy, którym posługiwał się użytkownik w terminach zawartych w regulaminie serwisu
 11. Użytkownik usunie konto, traci prawo do bonów
 12. Bon można zrealizować tylko przy wysyłce na adres podany w zakładce „moje konto”

 

§ 13. Karty podarunkowe

 

 1. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela, którą można nabyć w naszym serwisie i podarować dowolnej osobie. Użycie karty przez użytkownika niezarejestrowanego w serwisie, wymagać będzie jego rejestracji
 2. Umowa sprzedaży „Karty Podarunkowej” jest taką samą umową jak umowa zakupu produktu w serwisie z tym zastrzeżeniem, że podlega ona zwrotowi w terminie do 7 dni od daty otrzymania karty.
 3. Karta Podarunkowa nie może zostać zakupiona za pośrednictwem innej Karty Podarunkowej
 4. Karty podarunkowej nie wymienia się na środki pieniężne, ani nie jest ona oprocentowana
 5. Z chwilą doręczenia Karty Podarunkowej do nabywcy, na nabywcę przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia
 6. Karta Podarunkowa jest ważna do momentu wykorzystania znajdujących się na niej środków. Ponowne doładowanie Karty nie jest możliwe.
 7. W przypadku gdy koszt zamówienia, przekracza wartość Karty Podarunkowej, użytkownik może dopłacić różnicę za pośrednictwem dowolnej metody płatności, oferowanej przez serwis
 8. Jeżeli wartość Karty Podarunkowej jest wyższa niż kwota zapłaty za towar, różnica nie jest zwracana w formie pieniężnej, ani w formie nowej karty. Użycie Karty Podarunkowej w takim przypadku jest dobrowolną decyzją użytkownika
 9. Umowa zakupu towarów za pośrednictwem Karty Podarunkowej odbywa się na standardowych zasadach zawartych w regulaminie serwisu z uwzględnieniem prawa zwrotu i wymiany towarów.

 

§ 14. Dane osobowe

 

 1. Składając zamówienie w serwisie, użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie zumbiclub.pl. oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy i celów kontaktowych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie konta klubowego oraz realizację zamówień przez Zumbi Club. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. W przypadku wyrażenia przez użytkownika dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Zumbi Club w celu informowania użytkownika o nowych kampaniach, towarach, promocjach i usługach dostępnych w serwisie. Częstotliwość i sposób kontaktu użytkownik ustala indywidualnie w panelu: „Moje konto”, zakładce „Newsletter”
 4. Użytkownicy Klubu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między użytkownikiem, a Zumbi Cycles sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach, adres: ul. Jana III Sobieskiego 44a, 32-400 Myślenice
 2. Towary prezentowane na stronach serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 4. Zumbi Club nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez użytkownika. Natomiast w celu poprawy funkcjonalności daje użytkownikowi dostęp do panelu zamówień w zakładce „Moje Konto” gdzie umieszcza wszystkie informacje na temat statusu zamówienia i zwrotu.
 5. Zumbi Club nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Użytkownika, powstałe wskutek przekazania przez użytkownika błędnych danych. Serwis wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony zumbiclub.pl. Rodzaje plików cookie, z których korzysta serwis to:
  • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony zumbiclub.pl
  • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika
 6. Użytkownik ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi serwisu nie będą działać poprawnie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies, powinien w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 7. Ewentualne spory pomiędzy użytkownikiem będącym konsumentem, a Zumbi Club, będącym sklepem internetowym, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 101).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 stycznia 2020 r. do odwołania. Do umów zawartych przed dniem 24 stycznia 2020 r. niniejszy regulamin nie ma zastosowania.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez serwis, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie zumbiclub.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Obowiązuje od 24 stycznia 2020 r.

 

Pobierz wersję .pdf

 

 

 

 

Regulamin Crash Replacment

 

 Zumbi Club oferuje program umożliwiający wymianę w obniżonej cenie uszkodzonego w wypadku rowerowym produktu marki: RockShox, Sram, Cane Creek, OneUp Components, Attiq, Ohlins – z tym wyjątkiem, że odzież Attiq nie podlega wymianie, a naprawie.

 1. Program obowiązuje w okresie 2 lat od daty zakupu produktu w ZumbiClub.pl lub Zumbistore.pl i dotyczy wybranych artykułów, oznaczonych w momencie zakupu logiem Crash Replacment pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 3 niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem skorzystania z Crash Replacment jest posiadanie aktualnego konta w serwisie Zumbi Club, tego samego z którego dokonano zakupu produktu oraz posiadanie przynajmniej jednego NFT Zumbi Club.
 3. Crash Replacment przypisany jest (łącznie) do zakupionego towaru i NFT. W przypadku zbycia NFT – dotychczasowy właściciel traci prawo do skorzystania z „Crash Replacment” mimo posiadania towaru. W sytuacji odsprzedaży towaru wraz z NFT – prawo przechodzi na nabywcę i trwa do momentu upływu 2 lat od daty nabycia produktu przez pierwotnego właściciela. Jeżeli właściciel NFT odsprzeda na rynku wtórnym sam towar, a nabędzie w przyszłości nowy, biorący udział w programie „Crash Replacment” – to przywilej zawarty w produkcie zostanie połączony z jego NFT, a okres ważności Crash Replacment liczony będzie na 2 lata od dnia zakupu produktu pod warunkiem posiadania przynajmniej jednego NFT lub wejścia w jego posiadanie nie najpóźniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakupu produktu.
 4. Aby otrzymać możliwość zakupu nowego produktu w obniżonej cenie w zamian za zniszczony, skontaktuj się z Zumbi Club drogą mailową na adres info@zumbiclub.pl w tytule podając numer zamówienia i numer NFT, a w treści maila dokładnie opisz wypadek i jeśli posiadasz, załącz zdjęcia z wypadku.
 5. Zaczekaj na akceptację Twojej sprawy przez zespół Zumbi Club – potwierdzenie otrzymasz drogą mailową w ciągu 14 dni.
 6. Po akceptacji zgłoszenia przez Zumbi Club. Zamów przesyłkę kurierską za pośrednictwem Zumbi Club pod linkiem (zwrot kasku)  Koszt przesyłki wynosi 14,90 zł brutto
 7. Wyślij uszkodzony produkt na adres korespondencyjny Zumbi Club.
 8. Zumbi Club, może udzielić specjalnego rabatu na zakup nowego produktu, który jest dostępny w aktualnej ofercie o zbliżonej cenie, rozmiarze, kolorze.
 9. Nowy produkt zostanie wysłany przez Zumbi Club na adres podany w koncie klienta na platformie Zumbi Club, pocztą kurierską. (koszt wysyłki wynosi 11,90 zł)
 10. Rezerwujemy sobie prawo do zawieszenia usługi na podstawie indywidualnych przypadków, jeśli stwierdzimy, że szkoda została spowodowana umyślnie.

 

 

 

 

 

Regulamin usługi serwisu i naprawy zawieszenia „Zleć Serwis”

 

1. Zumbi Club – oferuje wykonanie serwisu amortyzatorów i sztyc mający na celu doprowadzenie ich do stanu fabrycznego przy użyciu oryginalnych części zamiennych i podzespołów, z użyciem dedykowanych narzędzi oraz przy zastosowaniu przewidzianych przez producenta procedur serwisowych. Jakość naszego serwisu i bezpieczeństwo Klientów stawiamy na pierwszym miejscu. Naprawy serwisowe dla klientów Zumbi Club, Zumbi Store i Zumbi Cycles realizujemy we własnym zakresie lub zlecamy je do Dystrybutora, dedykowanego centrum tuningowego, bądź producenta Towaru.

2. Do serwisu przyjmujemy wyłącznie sprzęt zakupiony w sklepie zumbistore.pl zumbiclub.pl oraz na allegro z konta użytownika Kac__per (należącego do firmy Zumbi Cycles, który jest czysty (amortyzatory przednie, tłumiki oraz sztyce). W innym przypadku pobieramy opłatę za mycie zgodną z cennikiem.

3. Każda naprawa rozpoczyna się od diagnozy problemu. Staramy się dokładnie określić przyczynę usterki i informujemy Klienta o wynikach oględzin oraz dokładnej cenie za serwis.

4. Całkowity koszt naprawy składa się z: koszt serwisu – koszt pracy serwisanta: demontaż i przygotowanie sprzętu do przeprowadzenia diagnozy, diagnoza, przeprowadzenie serwisu / usunięcie usterki, złożenie amortyzatora, kontrola sprawności.

5. Koszt zakupu części/podzespołów – zestawów naprawczych niezbędnych do przeprowadzenia pełnego serwisu, dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych, olejów i smarów.

6. Czas wystawienia diagnozy jest zależny od aktualnego obłożenia serwisu i może wynieść od kilku do kilkunastu dni.

7. Po przedstawieniu wyniku diagnozy i kosztorysu naprawy oraz po wyrażeniu przez Klienta zgody na naprawę, przystępujemy do zakupu potrzebnych części/podzespołów oraz usuwania przyczyny usterki.

8. W szczególnych wypadkach, niezależnie od serwisu, czas naprawy może wydłużyć się o czas sprowadzenia dodatkowych części/komponentów nie wchodzących w skład zestawów naprawczych.

9. W sytuacjach gdy: Klient nie zgadza się na naprawę sprzętu i/lub nie akceptuje kosztów naprawy, Klient rezygnuje z naprawy gdyż jej koszt przekracza wartość dostarczonego sprzętu i jest ona nieopłacalna, nie ma możliwości naprawy ze względu na brak dostępnych u dystrybutora części, a wykonana została diagnoza, serwis pobiera opłatę diagnostyczną zgodną z cennikiem. Opłata pokrywa koszty związane z pracą serwisanta, demontażem i przygotowaniem sprzętu do przeprowadzenia diagnozy. W takiej sytuacji Klient otrzymuje powierzony serwisowi sprzęt w częściach – nieposkładany. Niesprawny sprzęt może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.

10. W przypadku rezygnacji z naprawy w trakcie jej trwania, Klient zobowiązany jest do rozliczenia z serwisem za dotychczasową pracę i użyte części. Jeżeli Klient, np. w wyniku zaistnienia jednej z sytuacji z pkt. 7, zdecyduje się na pozostawienie zdiagnozowanego i nieposkładanego sprzętu w serwisie, nie ponosi opłaty za diagnozę.

11. Nie udzielamy telefonicznie informacji dotyczących naprawy. Wszystkie informacje dotyczące zlecenia wysyłamy na adres email. W szczególnych przypadkach, kiedy konieczna jest konsultacja telefoniczna, informacji udzielamy jedynie osobie będącej właścicielem konta.

12. Na każdy naprawiony sprzęt (amortyzator przedni/tylny/sztycę) naklejamy naklejkę serwisową – plombę. Naklejka serwisowa jest warunkiem 3-miesięcznej gwarancji.

13. Brak naklejki jest równoznaczny z rezygnacją z gwarancji.

14. Bon podarunkowy Zumbi Bounty – Serwis – służy tylko i wyłącznie do pokrycia kosztu serwisu rozumianego jako koszt pracy serwisanta. Oznacza to, że nie można go wykorzystać do pokrycia kosztu części zamiennych i podzespołów, których koszt stanowi całkowity koszt naprawy.

CENNIK (tutaj)

 

 

Regulamin 30 dni, 100% gwarancja zwrotu pieniędzy dla siodełek marki PRO

 

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego zakupu siodełka marki PRO i chcesz otrzymać zwrot pieniędzy, masz możliwość zwrotu siodełka do operatora platformy Zumbi Club.

 

 1. Program obowiązuje w okresie 30 dni od daty dostawy siodełka PRO, zakupionego w Zumbi Club w obniżonej cenie. Warunkiem skorzystania z promocji jest posiadanie aktualnego konta w serwisie Zumbi Club, tego samego z którego dokonano zakupu siodełka.
 2. Aby otrzymać zwrot środków za zakupione siodełko po 30-dniowym okresie testowym skontaktuj się z Zumbi Club drogą mailową na adres info@zumbiclub.pl, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia odbioru przesyłki od kuriera lub z paczkomatu. W tytule maila podaj numer zamówienia, a w treści maila w kilku zdaniach opisz powód zwrotu siodełka.
 3. Zaczekaj na akceptację Twojej sprawy przez zespół Zumbi Club – potwierdzenie otrzymasz drogą mailową w ciągu 14 dni.
 4. Po akceptacji zgłoszenia przez Zumbi Club. Zamów przesyłkę kurierską za pośrednictwem Zumbi Club pod linkiem (zwrot siodełko).  Koszt przesyłki wynosi 18,90 zł brutto
 5. Wyślij siodełko do siedziby Zumbi Club
 6. Po otrzymaniu przesyłki w ciągu 14 dni, zwrócimy ci pieniądze za siodełko, bez kosztu wysyłki na środek płatniczy, za pośrednictwem którego dokonałeś zakupu w Zumbi Club
 7. Nowy kask zostanie wysłany przez Zumbi Club na adres podany w koncie klienta na platformie Zumbi Club, pocztą kurierską. (koszt wysyłki wynosi 12,90 zł)
 8. Maksymalna ilość produktów, które możesz zwrócić to 3 (trzy) siodełka na osobę.
 9. Promocja nie obejmuje siodełek, które zostały uszkodzone w wyniku czynników zewnętrznych, wypadków, a także z powodu złej obsługi produktu przez Klienta.
 10. Zumbi Club zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej promocji w przypadku stwierdzenia nadużyć wobec Zumbi Club.

 

 

 

Regulamin Zumbi Club NFT

 

 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z członkostwa w społeczności Zumbi Club NFT w szczególności sposób otrzymania i/lub nabycia NFT Zumbi Club, uprawnienia związane z własnością NFT Zumbi Club, warunki obrotu NFT Zumbi Club oraz zasady usług świadczonych przez Administratora i zakres jego odpowiedzialności.

2. Administratorem każdorazowego Mintu i listy uprawnionej do mintu oraz Airdrop i listy uprawnionych do Airdrop jest Serwis zumbiclub.pl.

3. Korzystanie przez Użytkowników NFT Zumbi Club z dodatkowych przywilejów może być uregulowane odrębnymi regulaminami o czym Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem serwera Discord społeczności Zumbi Club NFT.

 

 

 

§ 2 Nowe definicje w regulaminie serwisu

 

Administrator kolekcji plików cyfrowych NFT – Serwis zumbiclub.pl, zwany dalej Administratorem.

Airdrop – technika marketingowa w której dzięki spełnieniu określonych warunków administrator projektu kryptowalutowego, wysyła swoje pierwotne tokeny bezpośrednio do portfeli Użytkowników.

Blockchain – księga cyfrowa służąca do przechowywania i przekazywania informacji bez konieczności korzystania z nadrzędnego organu.

Discord – aplikacja służąca do komunikacji między użytkownikami społeczności Zumbi Club NFT.

Ethereum – Blockchain będący podstawą zdecentralizowanych aplikacji. Pozwala użytkownikom na pisanie i wdrażanie inteligentnych kontraktów.

Kolekcja – stworzona przez Administratora, limitowana liczba plików cyfrowych.

Minting – proces dodawania transakcji do Blockchain

NFT – niewymienny i niezastępowalny token, udowadniający rzadkość i własność aktywa z unikalnym podpisem kryptograficznym stanowiącym o jego autentyczności.

Uprawniony do Airdrop – użytkownik zumbiclub.pl i klient Zumbi Club lub Zumbi Store lub sklepu Zumbi w serwisie allegro o Nicku: Kac__per, który posiada przywilej otrzymania darmowego NFT Zumbi Club oraz dodał adres swojego portfela do listy osób uprawnionych do Airdrop na podstawie otrzymanego od Administratora kodu liczbowego i otrzymał wiadomość z potwierdzeniem zapisu na listę.

Uprawniony do Mintu – użytkownik zumbiclub.pl, który posiada przywilej uczestnictwa w mintowaniu i dodał adres swojego portfela do listy osób uprawnionych do Mintu i otrzymał wiadomość z potwierdzeniem zapisu na listę.

Użytkownik Zumbi Club NFT – każdorazowy właściciel co najmniej jednego tokena NFT Zumbi Club, który jest również Użytkownikiem serwisu zumbiclub.pl i zaakceptował regulamin, co jest równoznaczne z członkostwem w społeczności Zumbi Club NFT.

Platformy – umożliwiające prowadzenie Transakcji NFT i platformy sprzedażowe z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.

Plik cyfrowy – każda grafika wchodząca w skład Kolekcji, zapisana w formacie .png, która w wyniku Mintu zostanie powiązana z tokenem NFT Zumbi Club, poprzez odpowiedni zapis w metadanych.

Polygon Matic – jest tokenem Ethereum umożliwiającym działanie sieci Polygon Network.

Polygon Network – rozwiązanie skalujące dla sieci Ethereum zapewniające szybsze i tańsze transakcje w Ethereum przy użyciu łańcuchów pobocznych warstwy drugiej, działających obok głównego łańcucha Ethereum.

Portfel – aplikacja do przechowywania kluczy prywatnych dla aktywów i kont Blokchain.

Smart contract – to fragment oprogramowania do zarządzania prawami pomiędzy niezaufanymi użytkownikami za pośrednictwem internetu, posiadający wbudowaną kontrolę zgodności.

Token – aktywo cyfrowe utworzone na Blockchainie, reprezentujące w tym wypadku cyfrowe aktywo – Grafikę.

Transakcja – każda dokonana w sieci Polygon Network i zapisana w Blockchain czynność prawna, skutkująca przeniesieniem własności NFT Zumbi Club na nabywcę w zamian za Polygon Matic.

Zumbi Club NFT – grafika zawarta w kolekcji Natural Selection by Zumbi stanowiąca warunek dostępu do społeczności Zumbi Club NFT. Liczba grafik jest limitowana i przekazywana użytkownikom w wyniku nabycia uprawnień do Airdrop lub Mintu, bądź sprzedawana na wolnym rynku przez Administratora Kolekcji Plików Cyfrowych NFT. Pliki graficzne NFT Zumbi Club są tworzone w standardzie ERC1155 i mogą być przedmiotem obrotu w sieci Polygon Network w zamian za kryptowalutę Polygon Matic.

 

 

 

§ 3 Społeczność Zumbi Club NFT

 

1. Aby otrzymać członkostwo w Zumbi Club NFT należy spełnić następujące warunki: posiadać aktywne – przynajmniej w jednej sztuce NFT Zumbi Club oraz aktywne konto w serwisie zumbiclub.pl, które umożliwia dostęp do kampanii promocyjnych i otrzymywanie ofert na pocztę email zgodnie z regulaminem serwisu.

2. Przywileje wynikające z członkostwa w społeczności Zumbi Club NFT to: dostęp do kodowanych kanałów na serwerze Discord Zumbi Club NFT i możliwość korzystania z dostępnych funkcji oraz przywilejów zgodnie z regulaminem serwera Discord Zumbi Club NFT.

3. Administrator poprzez zmianę niniejszego regulaminu zastrzega sobie prawo do ograniczenia i/lub zwiększenia liczby Użytkowników w dowolnym momencie według własnego uznania.

4. Dostępu do serwisu zumbiclub.pl – Użytkownik otrzymuje automatycznie po zarejestrowaniu się na stronie zumbiclub.pl. Dostępu do aplikacji Discord – Użytkownik otrzymuje po zaakceptowaniu zaproszenia, które znajduje się w zakładce „Discord + NFT”, dostępnej w koncie Użytkownika serwisu zumbiclub.pl. Dostęp do kodowanych kanałów i funkcji na serwerze Discord oraz przywilejów opisanych w regulaminie serwera – otrzymuje tylko Użytkownik posiadający NFT Zumbi Club na podstawie weryfikacji za pomocą portfela w którym zapisany jest NFT Zumbi Club.

5. Dostawcą zamkniętego serwera Discord dla społeczności Zumbi Club NFT jest Discord Inc., 444 De Haro Street #200, San Francisco, CA 94107. Korzystanie przez Użytkownika z serwera Discord odbywa się na zasadach określonych regulaminami dostawcy aplikacji, dostępnymi na stronach: https://discord.com/terms, https://discord.com/privacy.

6. Do uprawnień Administratora należy tylko i wyłącznie: monitorowanie i moderowanie treści oraz materiałów publikowanych, przekazywanych i przechowywanych przez Użytkowników na serwerze Discord Zumbi Club NFT.

7. Do odbioru usług świadczonych drogą elektroniczną użytkownik Zumbi Club NFT musi posiadać aktywny adres email, Portfel (rekomendowany MetaMask), konto w aplikacji Discord oraz dostęp do urządzenia obsługującego pocztę email, portfel kryptowalutowy i serwer Discord.

 

 

 

§ 4 Zasady Airdrop NFT Zumbi Club

 

1. Aby uzyskać prawo do Airdrop Zumbi Club NFT osoba ubiegająca się o nie musi spełnić łącznie następujące warunki: posiadać aktywne konto w serwisie zumbiclub.pl, w okresie od 1.06.2022 r. Dokonać zakupu co najmniej jednego produktu w sklepie internetowym zumbistore.pl lub zumbiclub.pl lub Zumbi Cycles na platformie allegro o nicku: Kac__per w którego ofercie znajduje się przywilej uczestnictwa w Airdrop albo otrzymać ten przywilej bezpośrednio od Administratora za pośrednictwem wiadomości email.

2. Administrator informuje, że Airdrop rozpocznie się 1.07.2022 roku i będzie trwał do 31.12.2022 roku z możliwością przedłużenia tego terminu, o czym Administrator poinformuje na serwerze Discord. Ilość NFT nie jest ograniczona przez Administratora.

3. Administrator umieszcza NFT Zumbi Club w łańcuchu Blockchain na platformie Opensea w sieci Polygon i nieodpłatnie może przenieść prawo własności na uprawnionego do Airdrop w terminie 28 słownie: dwudziestu ośmiu dni, licząc od dnia otrzymania przywileju do odbioru NFT Zumbi Club. Przywilej otrzymuje się w dniu odebrania fizycznego produktu – z paczkomatu lub od kuriera.  Aby odebrać NFT Zumbi Club Uprawniony do Airdrop musi posiadać Portfel zasilony Polygon Matic w ilości minimalnej do pokrycia ceny gazu niezbędnego do przekazania NFT Zumbi Club. W okresie do 31.12.2022 – opłaty za Gas pokrywa Administrator.  Opłata za gaz od przekazania NFT w sieci Polygon obecnie waha się w przeliczeniu na USD od kilku centów do kilku dolarów i jest dużo tańsza od sieci Ethereum. Opłata za gaz umieszczana jest według stawki z dnia dokonywania Mintu. Administrator nie ma żadnego wpływu i nie odpowiada za opłaty za gaz, a także nie pobiera żadnych opłat od Użytkownika Uprawnionego do Airdrop. Użytkownik musi przesłać publiczny adres portfela kryptowalutowego do Airdrop w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przywileju na adres email: news@zumbiclub.pl.  Administrator ma 14 dni na przesłanie NFT Zumbi Club do portfela Użytkownika.

4. Aby Użytkownik mógł dołączyć do społeczności Zumbi Club NFT – co może nastąpić tylko i wyłącznie z chwilą spełnienia poniższych warunków – musi zaakceptować regulaminu serwisu zumbiclub.pl i Zumbi Club NFT i Serwera Discord Zumbi Club NFT oraz uzyskać prawo do Airdrop minimum jednego NFT Zumbi Club, który zostanie skutecznie zapisany w portfelu użytkownika.

5. Uprawniony do Airdrop NFT Zumbi Club traci prawo do Airdrop NFT Zumbi Club bezpowrotnie co jest równoznaczne z rezygnacją przez tę osobę z odbioru NFT Zumbi Club jeżeli do godziny 23:59 ostatniego dnia z z 14-dniowego terminu określonego w pkt. 3 niniejszego regulaminu, nie prześle publicznego adres swojego portfela kryprowalutowego na adres email: news@zumbiclub.pl. Tokeny NFT odpowiadające ilości zgłoszeń, które straciły prawo do odbioru NFT w proporcji 30% – zostaną udostępnione w konkursie na serwere Discord Zumbi Club NFT dla osób posiadających NFT Zumbi Club na dzień przeprowadzenia konkursu, a w proporcji 70% wystawione do sprzedaży na giełdzie OpenSea.

6. Po dołączeniu Użytkownika serwisu zumbiclub.pl – do społeczności Zumbi Club NFT, posiadany przez niego dostęp do serwera Discord, po wcześniejszej weryfikacji NFT Zumbi Club zapisanym w Portfelu Użytkownika, rozszerzy się o kodowane kanały, unikalne funkcje oraz przywileje zarezerwowane dla społeczności Zumbi Club NFT.

7. Użytkownik Zumbi Club NFT na podstawie niniejszego regulaminu akceptuje, że nie ma możliwości, aby przenieść własności NFT Zumbi Club bez przeniesienia na nabywcę prawa dostępu do kodowanych kanałów i unikalnych funkcji serwera Discord Zumbi Club NFT oraz dedykowanych przywilejów. W momenci odsprzedaży NFT Zumbi Club, Użytkownik NFT Zumbi Club – traci członkostwo w społeczności NFT Zumbi Club. Może je ponownie uzyskać – nabywając NFT Zumbi Club na wolnym rynku na jednym z portali transakcyjnych na którym oferowane są Tokeny. Opisany powyżej skutek, który wynika z odsprzedaży NFT, nie wpływa na usługi Newslettera, dostęp do podstawowych funkcji serwera Discord oraz możliwość dokonywania zakupów na platformie zumbiclub.pl.

 

 

 

§ 5 Warunki zakupu i sprzedaży NFT Zumbi Club

 

1. NFT Zumbi Club może nabyć na wolnym rynku za pośrednictwem platformy marketplace obsługującej Blockchain na którym zapisany jest Token – każdy konsument, który posiada Portfel, akceptuje ofertę sprzedaży oraz Regulamin serwisu zumbiclub.pl i Zumbi Club NFT i serwera Discord Zumbi Club NFT. Tokeny udostępnione na Platformach mogą należeć do Administratora oraz osób, które wcześniej nabyły je na wolnym rynku w ramach pierwotnych lub dalszych transakcji albo uzyskały prawa wynikające z Mintu lub Airdrop w ramach pierwotnych transakcji i wystawiły Token na sprzedaż.

2. Administrator jest stroną transakcji tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy zakup NFT odbywa się bezpośrednio do Administratora i nie ma wpływu oraz nie ponosi odpowiedzialności za pozostałe transakcje realizowane na wolnym rynku, ale respektuje ich skutki wynikające z przeniesienia i uzyskania prawa własności przez nowego nabywcę, umożliwia każdorazowemu właścicielowi NFT Zumbi Club dołączenie do Społeczności Zumbi Club NFT na serwerze Discord oraz korzystanie z aktualnych funkcjonalności wraz z przywilejami na warunkach określonych w regulaminie serwisu zumbiclub.pl i Zumbi Club NFT i serwera Discord Zumbi Club NFT.

3. Właściciel NFT Zumbi Club zapisanego w swoim Portfelu, może sprzedać ten Token w dowolnym czasie, dowolnej osobie za dowolną kwotę na dowolnej platformie umożliwiającej przeprowadzenie transakcji sprzedaży NFT w sieci Polygon na łańcuchu bloków Polygon na podstawie regulaminu platformy na której transakcja jest prowadzona.

4. W przypadku sprzedaży NFT Zumbi Club – Użytkownik będący stroną sprzedającą traci dostęp do kodowanych kanałów i funkcji serwera Discord Zumbi Club NFT oraz związanych z tym przywilejów o których mowa w regulaminie serwera Discord Zumbi Club NFT w momencie zapisania NFT Zumbi Club w portfelu nabywcy.

5. Na mocy umowy zawartej przez Administratora z Platformą Opensea od każdej transakcji NFT Zumbi Club zrealizowanej za pośrednictwem wymienionej, a także innej platformy – Administrator otrzyma prowizję, należną twórcy w wysokości 10% ceny Transakcji. Prowizja jest pobierana i przekazywana do portfela Administratora automatycznie z chwilą realizacji każdej transakcji i pomniejsza ilość kryptowalut otrzymywanych przez sprzedającego.

6. Administrator nakłada na Użytkownika Zumbi Club NFT obowiązek poinformowania nabywcy o konieczności akceptacji Regulaminu serwisu zumbiclub.pl i Zumbi Club NFT i serwera Discord Zumbi Club NFT przed dokonaniem transakcji.

 

 

 

§ 6 Umowa udzielenia licencji Plików Cyfrowych

 

1. Administratorowi przysługują wszelkie prawa autorskie i prawa zależne do wszystkich Plików Cyfrowych zawartych w Kolekcji i jest on również uprawniony w zakresie wyłącznym do udzielania każdych zezwoleń, zgód i licencji na korzystanie z nich. Ponad to, żadne prawa majątkowe, ani prawa zależne w stosunku do Pliku Cyfrowego nie są przenoszone na jakąkolwiek osobę wraz z wejściem w posiadanie NFT Zumbi Club i pozostają własnością Administratora.

2. Każdorazowe przeniesienie własności NFT Zumbi Club w wyniku Transakcji powoduje wygaśnięcie poniższej licencji na korzystanie z Pliku Cyfrowego względem zbywcy i przeniesione zostaje na nabywcę na okres posiadania NFT Zumbi Club.

3. Administrator udziela każdorazowemu właścicielowi NFT Zumbi Club niewyłącznej, nieodpłatnej i nie ograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Pliku Cyfrowego – powiązanego z Tokenem w ramach użytku osobistego z ograniczeniem komercyjnego zastosowania na następujących polach eksploatacji: Plik Cyfrowy nie może być utrwalony i powielony techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową na żadnym materiale lub nośniku wejściowym – wyjściowym ani na innym materiale lub nośniku na którym Plik Cyfrowy utrwalono w celu wprowadzenia jakiegokolwiek egzemplarza do obrotu, użyczenia, najmu w oryginale lub kopi.

4. Zgodę na użytek komercyjny Pliku Cyfrowego można uzyskać tylko w formie pisemnej na mocy odrębnej umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Administratorem, a właścicielem NFT Zumbi Club.

5. Administrator wyraża zgodę na nieodpłatne udostępnianie publiczne Pliku Cyfrowego. Zgoda dotyczy wystawiania, wyświetlenia, nadawania i reemitowanie w sposób oraz miejscu i czasie umożliwiającym łatwy dostęp do utworu dla publiczności.

6. Administrator zabrania udostępniać publicznie Plik Cyfrowy w przypadku kiedy jest częścią innego utworu o charakterze komercyjnym w tym biletowanym i/lub płatnym.

 

 

 

§ 7. Zakres odpowiedzialności Administratora oraz informacja o ryzyku

 

1. Administrator dostarcza i umożliwia Użytkownikom NFT Zumbi Club tylko i wyłącznie dostęp do serwisu zakupowo-newsletterowego zumbiclub.pl, zamkniętego i moderowanego przez Administratora serwera Discord wraz z kanałami, funkcjami i przywilejami objętymi regulaminem i weryfikacją dostępu dla posiadaczy NFT Zumbi Club, a także respektuje fakt przenoszenia własności NFT Zumbi Club. Ponad to Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usług objętych regulaminem i tym samym przyjmuje do wiadomości, że członkostwo w serwisie zumbiclub.pl oraz społeczności Zumbi Club NFT na serwerze Discord jest dobrowolne.

2. Administrator gwarantuje Użytkownikom uprawnienia zawarte w regulaminie serwisu zumbiclub.pl, Zumbi Club NFT i serwera Discord Zumbi Club NFT oraz odnośnikach do regulaminów świadczenia pozostałych usług przez Administratora związanych z prawem własności NFT.

3. Administrator nie gwarantuje żadnych rezultatów wynikających z posiadania NFT Zumbi Club, a Użytkownik o sposobie dysponowania, wykorzystania i prowadzenia transakcji NFT Zumbi Club decyduje samodzielnie. Administrator w żaden sposób nie kontroluje i nie wpływa na działanie Platform sprzedażowych, a także sieci Polygon, nie gwarantując tym samym ich prawidłowego działania oraz ciągłego istnienia.

4. Administrator nie gwarantuje ciągłego istnienia serwisu zumbiclub.pl, serwera Discord Zumbi Club NFT oraz społeczności NFT Zumbi Club i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmniejszenia lub całkowitej utraty wartości NFT Zumbi Club w przypadku zaistnienia czynników niezależnych od Administratora oraz w momencie zakończenia działalności serwisu zumbiclub.pl, serwera Discord NFT Zumbi Club oraz istnienia społeczności.

5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Portfel Użytkownika, a także zgromadzone w nim wartości. Warunki korzystania z portfela określa jego dostawca. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami korzystania ze swojego Portfela i rozumie, że dokonując jakichkolwiek Transakcji działa wyłącznie na własną odpowiedzialność, będąc świadomym ryzyka wynikającego z nieprzewidywalnej zmiany lub całkowitej utraty wartości NFT Zumbi Club. Użytkownik jest świadomy, że Transakcje Blockchain mają charakter nieodwracalny, także w przypadku nieprawidłowego ich wykonania z winy Użytkownika lub z przyczyn niezależnych. Użytkownik rozumie również i akceptuje fakt, że w momencie dokonania Transakcji NFT Zumbi Club klucz publiczny Portfela Użytkownika zostaje nieodwracalnie i publicznie uwidoczniony w sieci Polygon poprzez zapis w Blockchain.

6. Użytkownik Zumbi Club NFT sam i wyłącznie odpowiada za wszelkie należności publicznoprawne związane z dokonywanymi przez niego Transakcjami, które wynikają z przepisów prawa w regionie w którym uiszcza swoje podatki. Tym samy Użytkownik Zumbi Club NFT, dokonując jakichkolwiek Transakcji jest zobowiązany do samodzielnej oceny czy dana transakcja jest kwalifikowana jako czynność bankowa, podatkowa, nadzorowana lub jakkolwiek prawnie normowana. Administrator informuje Użytkownika w niniejszym regulaminie o tym, że na dzień 1.06.2022 r. Nadal w wielu krajach brakuje regulacji prawnych dotyczących technologii Blockchain, tokenizacji w tym NFT. Użytkownik jest akceptuje fakt i ryzyko związane z tym, że wprowadzanie regulacji może w znaczącym zakresie wpłynąć na posiadanie i wykorzystywanie NFT Zumbi Club.

7.  Administrator informuje Użytkownika o tym że rozwój serwisu zumbiclub.pl, społeczności Zumbi Club NFT, kanałów i funkcjonalności na serwerze Discord Zumbi Club NFT oraz przywilejów dla posiadaczy NFT Zumbi Club, a także popularyzacja marki Zumbi i kolekcji NFT Zumbi Club i zdolność właścicieli Tokenów do dokonywania Transakcji mogą wpłynąć pozytywnie albo negatywnie na wartość NFT Zumbi Club.

 

Stan na dzień 1.06.2022.

 

 

 

Regulamin Zumbi AI Arts Society (tutaj)

 

Najniższe ceny w klubie rekompensują dłuższy czas oczekiwania na realizację zamówienia.

Nie chcesz czekać i wolisz kupić towar od ręki?

0
Koszyk
 • Koszyk jest pusty